برای ثبت و پیگیری شکایات می توانید به روش های زیر اقدام فرمایید:

♦مراجعه حضوری به مجتمع با اطلاعات قید شده در قسمت تماس با ما وبسایت

♦تماس یا ارسال ایمیل

♦ارسال پیام با استفاده از بخش در نظر گرفته شده در قسمت تماس با ما وبسایت