سنگدال های تولیدی مجتمع بتنی بتون اسوه )در دو نوع ترافیکی و غیر ترافیکی ( طراحی منحصر به فردی داشته و نوع ترافیکی آن بر اساس بارگذاری نشریه 139 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای بار کامیونی 40 تنی طراحی شده است.

در طراحی سبد آماتور این سنگدال ها تمام ملاخظات جهت استفاده بهینه از حداقل آماتور لازم جهت تحمل بیشترین بار لحاظ شده است.

♦ برخی از موارد عمده مصرف سنگدال های بتنی پیش ساخته در پروژه های درون شهری و برون شهری

پوشاندن انهار و جوی ها به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی و رشد حیوانات موذی تعریض معابر عمومی به منظور افزایش سطح، پیاده رو ها )با هدف افزایش رفاه شهروندان و ارتقاء کیفیت شهرنشینی( و سطح سواره روها )با هدف تسهیل ترافیک و افزایش سطح عبور خودروها( اجرای نهرهای عرضی و تقاطع ها