طراحی این قطعات بتنی به هدایت آبهای سطحی در حاشیه معابر و زمین های کشاورزی می باشد ، که در مقیاس کم و در سطح معابر کوچک شهری و یا فقط به عنوان مسیرهای کوتاه انتقال آبهای سطحی به کار می رود .

قطعه بتنی پیش ساخته مختص هدایت آبهای سطحی که مستقل از کاربرد قیود کناری می باشد ، و به همین علت می توان از آن در قسمتهای میانی روسازیها و به طور همسطح استفاده کرد .

این قطعات بصورت ترکیبی در کناره ها و یا زوج در وسط معابر کاربرد دارند .